తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Wednesday, 25 May 2011

"నేను స్వచ్చమైన తెలుగులోనే చెప్పాను-మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నానని" లావణ్య కొంచెం తేరుకుని "మీరెవరు?" అని అడిగింది. ---- జీవనధార - పార్ట్ 5


No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.