తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Tuesday, 27 March 2018

కారుచీకటిని విడిచి కరియ వర్ణం నీ కురులలో దాగెనా,కుసుమ కోమల కుసుమాలతో
సుకుమారి తనువు మేళవించెనా, 
మేఘమాలికలే నీ ఉడుపులాయెనా, 
హిమం కరిగి నీ మేనిఛాయగా మారెనా, 
కారుచీకటిని విడిచి కరియ వర్ణం 
నీ కురులలో దాగెనా,
సందెపొద్దు సూరీడు నీ పాపిట
సింధూరమాయెనా,
ఇంద్రధనుస్సు నీ కంఠాభరణమాయెనా,
శశికాంతుడు నీ కాంతులీనేకళ్ళలో దాగెనా,
ఓ నా భారతీయ వనితా, వనదేవతా..
అందుకో నా అభినందన మందారమాల.