తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Thursday, 23 May 2019

నుదుటిపై కుంకుమ ధరించడంలో సైన్స్ ఉందా?

నుదుటిపై కుంకుమ ధరించడంలో సైన్స్ ఉందా?


Please Subscribe and Share to our channel...

https://youtu.be/qHsLPnXVH5Q


Monday, 13 May 2019

ఆంధ్రాలోని పిఠాపురానికి, ఒడిషాలోని జాజ్‌పూర్‌కి, బీహార్‌లోని గయకు గల సంబంధం ఏంటి?

 పిఠాపురాన్ని పాదగయ అని ఎందుకు అంటారు? 
పిఠాపురానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?

Please subscribe and share if you like this video.
 
https://youtu.be/zuncCPyr8sM