తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Wednesday, 29 May 2019

తెలుగులో మొట్టమొదటి సారిగా పూర్తి వివరాలతో ఆపరేషన్ శక్తి & ఆపరేషన్ స్మైలింగ్‌బుద్ద.. పోఖ్రాన్‌ అసలు కధ.

అసలు పోఖ్రాన్‌లో ఏం జరిగింది?

భారతదేశంలో అణుపరీక్షలు - ఫలితాలు

Please Share this video and Subscribe to my channel 


https://youtu.be/f6NXVKm6xZY

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.