తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Monday, 13 May 2019

ఆంధ్రాలోని పిఠాపురానికి, ఒడిషాలోని జాజ్‌పూర్‌కి, బీహార్‌లోని గయకు గల సంబంధం ఏంటి?

 పిఠాపురాన్ని పాదగయ అని ఎందుకు అంటారు? 
పిఠాపురానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?

Please subscribe and share if you like this video.
 
https://youtu.be/zuncCPyr8sM
 

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.