తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Tuesday, 18 August 2015

అంధుల పాఠశాలలో విద్యార్ధులకు మంచాలకు నవార్లు, క్రికెట్‌బాట్లు, ఫలహారాలు ..

 15.8.2015 న నంద్యాలలోని అంధుల పాఠశాలలో విద్యార్ధులకు మంచాలకు నవార్లు, క్రికెట్‌బాట్లు, ఫలహారాలు అందజేయడం జరిగింది.

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.