తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Tuesday, 26 February 2013

శాంతి నిండిన భారతావని అవతరణ ఎప్పుడు?


తల్లీ! భారతమాతా!
ఎప్పుడమ్మా ఈ దేశంలో ప్రజలు
భయంలేకుండా స్వేచ్చగా తిరగగలిగేది?
ఎప్పుడు తల్లీ! చదువుకోసం, విధులకోసం
బయటకు వెళ్ళిన నీ అడబిడ్డలు క్షేమంగా
ఇల్లు చేరగలిగేది.
ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్ళిన
నీ బిడ్డలు, రోడ్డుప్రమాదాల బారిన గాని,
ఉగ్రవాద మారణహోమానికి గాని,
మాఫియా కబంధహస్తాల్లో గాని
రౌడీమూకల రాక్షసత్వానికి గాని
సైకోల పైశాచికత్వానికి గాని
బలికాకుండా క్షేమంగా ఇల్లు చేరగలిగేది..?
ఎప్పుడు తల్లీ ఈ దేశానికి నిజమైన
స్వాతంత్ర్యం వచ్చేది?
నీ బిడ్డలు స్వేచ్చగా, హాయిగా తిరగగలిగేది ఎప్పుడు?
శాంతి నిండిన భారతావని అవతరణ ఎప్పుడు?


No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.