తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Tuesday, 19 May 2015

Andhra Pradesh State Govt. Employees Transfers G.O.Ms. No. 57, Dt. 18.5.2015

Andhra Pradesh State Govt. Employees Transfers G.O.Ms. No. 57, Dt. 18.5.2015  released...  Click the below link to download.

http://www.onenandyala.com/home2.html

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.