తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Sunday, 10 May 2015www.onenandyala.com

బ్లాగ్ మిత్రులకు నమస్సులు.  ప్రస్తుతమేమనగా... మిత్రులారా.. నేను  www.onenandyala.com అనే ఒక వెబ్‌సైట్ తయారు చేయడం జరిగింది. అనేక విషయాలను సేకరించి అందులో ఉంచడం జరిగింది. ఈ చిన్ని ప్రయత్నాన్ని సహృదయంతో అందరూ ఆదరిస్తారని, తగు సూచనలిచ్చి ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తూ వివరాలు ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను.

Please like me at
face book page:      https://www.facebook.com/onenandyal

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.