తెలుగు వారికి స్వాగతం.. సుస్వాగతం........వందనం... అభివందనం....

Saturday, 19 March 2011

At the close of LIFE....., the question will be....

... Not how much you have GOT...
      But how much you have GIVEN.
... Not how much you WON...
      But how much you have DONE.
... Not how much you have SAVED...
      But how much you have SACRIFICED.
... Not how much you were honoured...
      But how much you LOVED and SERVED.
... Not how much you have CRITICISED...
      But how much you have APPRECIATED.
... Not how many years you have LIVED...
      But .. know in how many HEARTS YOU HAVE LIVED.

No comments:

Post a Comment

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను తెలుగులో వ్రాయండి. ఈ బ్లాగు గురించి గానీ, వేరే బ్లాగుల గురించి గానీ, బ్లాగర్ల గురించి గానీ అనుచిత, అసందర్భ, అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ వ్రాయవద్దని మనవి.